Viikko 43

Suunnittelu — viikon agenda

Tällä kertaa viikon agendana oli tarkastella ensimmäisen iteraation tuloksia. Käymme läpi iteraation onnistumiset ja epäonnistumiset, jotta voimme tehdä tarvittavat parannukset tuleviin iteraatioihin. Tämän lisäksi meillä oli tapaaminen aiheen antajan kanssa, ja kurssiassistenttien tapaaminen on sovittu viikon 44 keskiviikkoon.

Lopuksi sovimme ryhmän kanssa tulevien iteraatioiden alustavat tavoitteet sekä aikataulun. Tulemme keskittymään seuraavat 4 viikkoa pääosin prototyypin työstämiseen.


Toteutus — viikon työmenetelmät

Tällä viikolla ehdimme vihdoin taas ottaa pari askelta taaksepäin ja katsoa kokonaisuutta hieman laajemmalla kulmalla. Päätimme validoida ja tarkastella kriittisesti ensimmäisen iteraation tuloksia niin itseksemme kuin ulkopuolisten asiantuntijoiden palautteen perusteella. Olimmekin sopineet tapaamisen aiheen antajan ja aiheeseen perehtyneen lääkärin kanssa. Valmistelimme heille käyttäjätestauksessa esille nousseiden asioiden sekä ryhmän sisällä heränneiden kysymysten perusteella haastattelurungon, jonka kävimme lävitse tapaamisessa. Lisäksi sovimme seuraavalle viikolle (keskiviikko) tapaamisen assarimme Melissan kanssa, jotta voisimme käydä tämän iteraation tuloksia ja seuraavien viikkojen tavoitteita yhdessä läpi.


Tulokset  — mitä saatiin aikaan

Ryhmämme kokoontui 23.10. tiistaina rinnakkaisryhmän sekä aiheen antajamme Jaakko Niemisen ja Biodesign Finlandin lääkäriasiantuntija Sami Elamon keskustelemaan projektimme etenemisestä. Esittelimme asiantuntijoille rautalankamallimme, ja yleisellä tasolla he olivat tyytyväisiä meidän fokukseen – Suomessa ei ole pulaa ikääntyneistä ihmisistä.

Sami nosti esiin paljon asioita, joihin meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota. Ikääntyneiden potilaiden kohdalla yksi ongelmista oli se, että potilaat saapuivat oikeaan aikaan väärään paikkaan – potilas oli joutunut syystä tai toisesta väärään sairaalaan. Sovelluksemme avulla pystymme vähentämään tällaisia tapauksia, sillä se voi muistuttaa sekä potilasta että potilaan omaisia sairaalakäynneistä kellonaikoineen ja sijaintineen.

Lääkäreiden kohdalla Sami painotti muun muassa, että lääkärin työnkulku ei saa häiriintyä olennaisesti, jos ollenkaan. Toistaiseksi meidän sovelluksen kohdalla lääkärit joutuvat tekemään hieman työtä diagnoosien ja lääkemääräysten syöttämisessa, mutta painotamme erittäin paljon sovelluksen helppokäyttöisyyttä etenkin lääkärien kohdalla.

Ensimmäisen iteraation tulosten reflektointia

Pohdimme myös yhdessä ryhmämme kesken ensimmäisen iteraation onnistumisia ja epäonnistumisia. Rehellisyyden nimissä ensimmäinen iteraatio ei ollut meistä kovinkaan helppo. Loppujen lopuksi tuotekehitys prosessina on monelle meistä etenkin käytännössä hyvin vieras. Lisäksi poikkitieteellisyys ja ryhmän jäsenten omat kiireet olisivat voineet tuoda paljonkin haastetta tähän ensimmäiseen iteraatioon, mutta etenkin loppua kohden tilanne on edennyt varsin hyvin. Aluksi ongelmana oli aiheen kannalta aiheen antajan toivoman scopen, omien mielenkiinnonkohteiden sekä kurssin tavoitteiden yhteensovittaminen. Jouduimme hieman tekemään alussa samoja töitä useampaan kertaan aiheeseen liittyvien haasteiden vuoksi, jotka olisi ehkä voitu välttää aktiivisemmalla kommunikaatiolla aiheen antajan suuntaan. Haasteista huolimatta menimme kuitenkin koko ajan eteenpäin emmekä lannistuneet vaan päämäärätietoisesti jatkoimme työtä, mikä lopulta johti tähän tilanteeseen missä nyt olemme: olemme erittäin tyytyväisiä valitsemaamme ratkaisuun ja kehitystyö on voitu aloittaa kunnolla.

Seuraavaan iteraation tavoitteet ja aikataulu:

Sovimme ryhmän kanssa seuraavien iteraatioiden alustavat tavoitteet ja aikataulut. Jatkamme pääosin rautalankamallimme mukaisesti prototyypin työstämistä. Päädyimme jakamaan prosessin kahteen kahden viikon pituiseen jaksoon: suunnitelmassa on saada viikon 45 loppuun mennessä ensimmäinen toimiva versio prototyypistä, jossa data liikkuu sovelluksessa. Datalla tarkoitamme tässä yhteydessä hoitoon liittyviä tietoa. Tietoa syntyy, kun lääkäri lisää esimerkiksi diagnooseja, ja lääkkeitä/kuntoutusohjeita. Datan liikkuvuudella tarkoitamme puolestaan sitä, että sovellus hoitaa ns. likaisen työn, jotta saamme näytettyä niin potilaille kuin potilaan omaisille relevantit tiedot itse hoidosta. Kyseessä olisi ensimmäinen demo, jonka voisi myös esitellä muille ihmisille.

Asetimme virstanpylväät jaksojen loppuun, jolloin tarkistamme prototyypin tilaa. Ensimmäisessä virstanpylväässä teemme niin asiantuntijoiden kuin loppukäyttäjien palautteiden avulla suunnitelman, jonka mukaan teemme sitten tarvittavia parannuksia prototyypin toiseen versioon, mikä olisi tarkoitus saada valmiiksi viikon 47 loppuun mennessä. Toisessa virstanpylväässä tarkistamme, että sovelluksen olennaisimmat toiminnot ovat kunnossa ja että prototyyppi olisi valmiina kurssin Grand Finaleen. Tuolloin sovelluksen käyttöliittymä olisi valmiina, ja myös huomautus-toiminto olisi kunnossa – sovellus pystyy tietyin säännöllisin väliajoin muistuttamaan potilasta esimerkiksi lääkkeiden ottamisesta. Myös kalenterinäkymä tulisi olla valmiina: Lääkärin tai hoitajan merkitsemät ajat tulisi näkyä niin potilaan kuin omaisen kalenterinäkymässä.

Aikataulua on havainnollistettu alla olevassa kuvassa. Virstanpylväät on merkitty oranssilla värillä.

chart


Reflektio — miten meni ja mitä seuraavaksi

Tämä viikko sujui hieman aiempia rauhallisemmissa merkeissä, mikä mahdollisti syvällisen pohtimisen sekä seuraavien viikkojen suunnittelun. Oli hienoa huomata, miten pitkälle alusta on tultu! Se konkretisoitui tällä viikolla, kun muistelimme kehitysprosessimme aivan alkuvaiheita. Toisaalta myös meille selveni, että jatkossa hyvin kriittistä on jatkuvasti pitää mahdollisia käyttäjiä ja aiheen antajaa mukana kehitysprosessissamme, jotta emme vahingossa lähde väärille urille.

Viikko oli siinä mielessä myös varsin tehokas, että saimme vihdoin polkaistua käyntiin varsinaisen käytännön toteutuksen. Tämän myötä tuli myös esille muutamia kysymyksiä, joihin seuraavina viikkoina tarvitaan ratkaisut, jotta ratkaisumme palvelisi käyttäjiä ja asiakkaita mahdollisimman hyvin. Lisäksi oli hyvä aikatauluttaa tätä vaihetta, koska muuten suunnitelma olisi saattanut jäädä liian epämääräiselle tasolle ja kiire iskeä viimeisellä viikolla. Nyt olemme melko tyytyväisiä työkuorman jakautumiseen eri viikoille, jolloin uskomme myös lopputuotteen laadun olevan parempi.

Koemme olevamme aikataulullisesti varsin hyvässä pisteessä, ja tästä on hyvä jatkaa! Ratkaisun kannalta askelmerkit on nyt selkeästi kirjattu aikatauluumme, joten voimme keskittyä suorittamaan tarpeellisia vaiheita. Toivomme myös vielä syventävämme ymmärrystä kontekstista ja asiakkaiden tarpeista, joten aikataulussamme on myös huomioitu mahdolliset pienet matkan varrelle osuvat yllätykset tai lisätarpeet.

Posted by TP

This entry was posted in Main Branch. Bookmark the permalink.

Leave a Reply