Viikko 41

Suunnittelu — viikon agenda

Ryhmä sai viikon alkupuolella huonoja uutisia tehtävänannon suhteen: projektimme aihe ei vaikuttanut täyttävän tarpeeksi annetun aiheen vaatimuksia. Näin ollen jouduimme jälleen lähemmäksi lähtöruutua. Siksi alkuviikolle aikataulutimme ideamme hiomisen. Olimme kuitenkin vakuuttuneita, että olimme löytäneet oikean kohderyhmän ratkaisullemme: ikääntyneet. Olimme ideointivaiheessa tunnistaneet eniten ongelmakohtia erityisesti ikääntyneiden ja heidän omaistensa välillä oikeanlaisen informaation välittämisessä johtuen ongelmien ja tarvittavien hoitojen moninaisuudesta sekä mahdollisesti hiljalleen heikentyvästä kognitiosta ja muistista johtuen.

Loppuviikon suunnitelmissa oli haastattelujen ja rautalankamallin suunnittelu sekä lopullisen ideamme kartoitus Lean Canvas -menetelmän avulla.


Toteutus — viikon tehtävät

Päätimme siis lähteä lähestymään ideointi ikääntyneiden kulmasta ja käytimme aiemmin hyväksi havaittuja ideointityökaluja, jotta saisimme lopullisen aiheemme lyötyä lukkoon. Onneksi nyt päätösten teon pohjana oli haastatteluja sekä alustavaa analyysia ikääntyneiden terveydenhuoltoon liittyvistä asioista. Päätimme keskittyä ratkaisullamme helpottamaan tehokkaan ja selkeän kommunikoinnin toteuttamista vastaanoton ja kodin välillä. Tällä ratkaisullamme haluamme erityisesti painottaa tarkan kommunikaation mahdollistamaa preventiota sekä kuntoutusta. Nämä ovat havaintojemme mukaan erittäin merkittäviä tekijöitä.

Suunnitelmissa oli käyttää loppuviikko haastattelujen tekemiseen sekä rautalankamallin rakentamiseen näiden kevyiden selvitysten perusteella, jotta pääsisimme jatkossa testaamaan ratkaisumme erilaisia vaihtoehtoisia ominaisuuksia. Haastattelujen ja lukemiemme selvitysten perusteella päädyimme tekemään melko laajan setin toiminnallisuuksia sisältävän ensimmäisen rautalankamallin, jotta testausvaiheessa voimme jättää vain kaikista tärkeimmät ominaisuudet. Haluamme suunnittelussa painottaa erityisesti selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä, jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman mutkatonta.


Tulokset  —  viikon edistysaskeleet ja takapakit

Blogin viikkotehtäviin liittyen määrittelimme ongelmaa seuraavasti:

  • Ratkaisemme ikääntyneiden hoidon tiedonkulkuun liittyviä haasteita sekä niistä aiheutuvia haittoja tehostamalla informaation selkokielistä välitystä potilaalle ja hänen omaisilleen
  • Käyttäjä kokee saavansa sairaalassa paljon vaikeaselkoista informaatiota sairaudestaan ja sen hoidosta, jolloin itsehoidon oikeellisuus kotona saattaa vaarantua, etenkin jos tieto ei kulje omaisille.
  • Arvolupaus asiakkaalle eli sairaalalle: luomme kustannussäästöjä, vaikuttavuutta ja lisää terveyttä sekä toimintakykyä tehostamalla hoitoon liittyvää kommunikaatiota riskiryhmään kuuluvilla ikääntyneillä potilailla

Lisäksi hahmottelimme tarkemmin Lean Canvas -menetelmällä liiketoimintaideamme peruskysymyksiä sekä asiakkaita, käyttäjiä ja sijoittumistamme markkinalle. Tulokset alla olevissa kuvissa:

Lean Canvas - Business Objective & Context Lean Canvas - Customer Grouping Lean Canvas - Immersion

Määrittelimme uuden ratkaisumme mobiilisovellukseksi, jossa on omat näkymät potilaalle, omaiselle ja hoito-ohjeet antavalle lääkärille/hoitajalle/muulle hoitohenkilökuntaan kuuluvalle henkilölle. Nämä on eritelty rautalankamallissamme tarkemmin. Tavoitteena olisi saada tämä käyttöön sairaalassa, joka valitsisi tiettyjen, selvitystä vaativien, kriteerien mukaan potilaat, joille informaation sisäistäminen syystä tai toisesta saattaisi olla hankalampaa sekä, joilla on kohonnut riski pitkäaikaisiin sairaalajaksoihin ilman toimenpiteitä. Heidän pitäisi kuitenkin kognitionsa puolesta olla kykeneviä käyttämään selkeää sovellusta. Sovellus kannustaisi kalenteritoiminnon avulla noudattamaan hoito-ohjeita sekä erityisesti preventiivisiin ja kuntouttaviin toimiin kuten säännölliseen liikuntaan, kuntoutusjumppaan sekä lääkityksen säännölliseen ja oikeaoppiseen käyttöön.

Ominaisuudet

Sovellus ikääntyneen käyttäjän näkökulmasta

Etusivu

Screen Shot 2017-10-16 at 20.16.20

? – Pallo vie asetus näkymään, mistä voi mm. jakaa tietoja omaisille

 

Kun valitsee “Perustiedot”:

Screen Shot 2017-10-16 at 20.17.02

 

Kun tulee muistutus:

Screen Shot 2017-10-16 at 20.12.16

 

Kun painaa etusivulta “Hoito-ohjeet”:

Screen Shot 2017-10-16 at 19.17.47

 

Yksittäinen hoito-ohje:

Screen Shot 2017-10-16 at 19.17.51

 

Kun painaa etusivulta “Kalenteri”:

Screen Shot 2017-10-16 at 19.17.42

 

Sovellus omaisten näkökulmasta

Yksi yleisnäkymä:

omainen

 

Sovellus lääkärin näkökulmasta

Yksi yleisnäkymä, mihin lääkäri laittaa tiedot:

lekuri


Reflektio ja seuraavat askeleet — mitä opittiin ja mitä seuraavaksi?

Viikko oli tapahtumarikas ja opimme pitämään tehtävänantajamme paremmin mukana kehityksessämme, onhan hänellä kuitenkin erinomainen ymmärrys alustavasti tunnistetusta ongelmasta. Otimme tämän suhteen askeleita parempaan suuntaan ja seuraavalla viikolla sovittuna on hänen suunnaltaan osoitetun lääkärin haastattelu. Tällä saamme myös paikattua ratkaisussamme toistaiseksi avoimet kohdat. Haluaisimme erityisesti panostaa hoitohenkilökunnan kuormituksen vähentämiseen ja automatisointiin siltä osin kuin mahdollista, ja siltä osin mahdollisuuksia pitää vielä kartoittaa erityisen huolellisesti.

Jatkossa meidän täytyisi vielä tarkemmin tehdä aina kartoitukset ja haastattelut etupainotteisesti, jotta emme työstä liian pitkälle heikompia ideoita ja voimme käyttää loppuviikosta enemmän aikaa tulosten dokumentoinnille sekä blogikirjoitukselle. Toki useampia iteraatioita varmasti tarvitaan, mutta lähinnä jonkinlainen tasapaino olisi hyvä löytää, jotta työ jakautuisi tasaisemmin viikolle. Toisaalta jälleen kerran huomasimme, että vaikka tavallaan otimme pari askelta taaksepäin, oli meillä kuitenkin karttunut jo valtavasti tietoa ja ymmärrystä kontekstista, jotta osasimme nyt realistisemmin arvioida erilaisia ongelmia ja niiden ratkaisuja eli sinällään jotain olemme varmasti myös tehneet oikein.

Tällä viikolla myös ryhmän dynamiikka toimi erityisen loistavasti. Haastavan tilanteen luoma lisätyön tarve ei vaikuttanut kenenkään osallistumisaktiivisuuteen ja vaikka hieman huolta herätti tämä uusi käänne, saimme silti pidettyä positiivisen ja rakentavan keskustelukulttuurin. Ryhmä toimi siis erinomaisesti myös paineen alla, mikä ei ole itsestäänselvyys.

Teimme alunperin edelliseen aiheeseemme liittyen haastattelun, jossa otimme selvää löytyykö järjestelmiä, jotka ovat potilaan omaisten ja sairaanhoito henkilökunnan välillä. Saimme nopeasti tietoon, että tällaisia löytyy jo aika paljon erilaisia. Halusimme silti selvittää tämän järjestelmän toimivuuden kannalta kriittisiä asioita, olisivathan käyttäjäryhmät lähes identtiset. Tärkeimpinä tekijöinä ratkaisun onnistumisen kannalta selvityksen mukaan olivat helppokäyttöisyys, yksinkertaisuus, selkeys ja kaksisuuntaisuus. Lisäksi selvityksessä todettiin, että vielä enemmän voisi olla interaktiivisuutta muun terveysinformaation suhteen, joten koemme, että olemme omassa projektissamme oikeilla jäljillä. Kuitenkin johtuen eri käyttöympäristöstä, emme tietenkään voi suoraan soveltaa näitä tietoja.

Tämän vuoksi seuraavaksi vuorossa onkin edellä mainittujen oletustemme validointia: tarvitsemme paremman ymmärryksen niin asiakkaan (sairaala/sairaanhoitopiiri) kuin kaikkien eri käyttäjien (hoitohenkilökunta, ikääntynyt potilas, omainen) tarpeista, toiveista ja rajoitteista erityisesti sairaalaympäristössä. Tätä varten jakaudumme haastattelemaan eri käyttäjäryhmiä pareittain saadaksemme ryhmien reunaehdot ratkaisullemme sekä syvällisen ymmärryksen näistä ryhmistä käyttäjinä. Lisäksi meidän tulisi saada aluilleen hieman teknisten ominaisuuksien suunnittelua, jotta osaamme testaamisvaiheessa paremmin arvioida eri vaihtoehtoja. Lisäksi meidän tulisi mahdollisimman pian suunnitella käyttäjätestaamista tarkemmalla tasolla. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa!

Posted by TP

This entry was posted in Main Branch. Bookmark the permalink.

Leave a Reply