Viikko 39

Hello everybody!

We decided to change our blog language from English to Finnish, mainly due to the usage of Finnish hospital and medical terminology. We apologize for any inconvenience for the English-speaking audience.

Suunnittelu  —  viikon tavoitteet

Ryhmän agendalla oli tällä viikolla parempi keskinäinen tutustuminen sekä kaikkien ryhmän jäsenten erityisosaamisalueiden kartoittaminen. Lisäksi sovittiin käytännönjärjestelyistä, tapaamispäivistä sekä yhteisistä pelisäännöistä tehtävänjaon ja kommunikaation suhteen. Tavoitteena oli myös lähteä tarkentamaan projektin aihetta ja tarkastella mahdollisia aiheeseen liittyviä haasteita, joita voisimme lähteä ratkaisemaan. Taustatietojen kartuttamiseksi tutustuimme tarkemmin luennolla esiteltyihin ideointityökaluihin. Projekti päätettiin siis pistää kunnolla käyntiin!

Toteutus  —  viikon eteneminen

Alun brainstromingissa ryhmämme hyödynsi ryhmämuistia, jotta kaikille jäisi hieman selkeämpi kuva kokonaisuudesta. Tämä myös helpotti alustavan ideoinnin tuloksien kommunikointia muulle ryhmälle. Itse projektin aiheen ja kontekstin tarkennukseen käytimme aluksi Flowchart-työkalua, jonka avulla hahmottelimme järjestelmällisesti potilaan kulkua sairaalassa sekä tämän prosessin kriittisiä kohtia informaation kerääntymisen ja  kommunikaation näkökulmasta. Kartoitimme näihin tilanteisiin mahdollisesti liittyviä ongelmia Pakotetut yhteydet -menetelmän avulla. Lopuksi hyödynsimme Me-We-Us -menetelmää, jotta saisimme keksittyä mahdollisimman monipuolisia ideoita näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Menetelmä tuki erittäin hyvin monipuolisten ideoiden keräämistä, kun vain ekstrovertit eivät yksinään dominoineet keskustelua vaan saimme koko ryhmän hyvin osallistumaan keskusteluun, myös eri osaamisalueet tulivat hyvin edustetuksi.

Ongelma

Ratkaistavana oleva ongelmamme on potilasta koskevan terveysinformaation tuottaminen ymmärrettävässä muodossa siten, että potilas pääsee siihen käsiksi kotoaan ja pystyy halutessaan näin jakamaan saman informaation myös omaistensa kanssa. Tunnistamiamme haasteita ja ongelman alatekijöitä tässä ovat mm. informaation paljous verrattuna potilaan mahdolliseen omaksumiskykyyn, terveystiedon keräämisen hajanaisuus, kielimuurit sekä kommunikaation prosessien osittainen puuttuminen/puutteellisuus. Näihin haasteisiin siis lähdimme hakemaan ratkaisuja ideoillamme. Ideointiprosessissamme hyödynsimme useamman iteraation verran divergenssin ja konvergenssin vuorottelua. Lopulta päädyimme kuuteen mielestämme parhaaseen ideaan. Ensimmäinen ideamme on kokonaisvaltainen terveystietoratkaisu, jonka avulla kaikki henkilön terveyttä koskeva tieto ja ohjeistus olisi saatavilla yhden kanavan kautta. Tämän lisäksi päätimme lähteä ratkaisemaan myös yksittäisiä ongelmia eli loput ideamme koskivat henkilökohtaisten lääkitystietojen  ja -ohjeiden keräämistä potilaalle ymmärrettävään muotoon, laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulosten järkevämpää viestintää, hoito-ohjepankkia (kuvallinen, esim. vieraskielisille), potilaalle lähetettävää lyhyttä koostetta lääkärikäynnin keskeisimmistä löydöksistä/tuloksista sekä reaaliaikaista etäkommunikaatiota hoitohenkilökunnan kanssa esim. ongelmatilanteissa tai kun omaiset tarvitsevat tarkempaa tietoa potilaan tilanteesta. Sijoitimme nämä alla olevaan epävarmuushorisontti-diagrammiin:

UH Map

Teknologisen onnistumisen todennäköisyys on kaikissa melko sama, sillä lähtökohtaisesti haluaisimme tuottaa idean olemassa olevalla teknologialla, kuten mobiiliapplikaatiolla, jotta se olisi mahdollisimman monen potilaan ja asiantuntijan saavutettavissa.

Tulokset  —  edistystä ja takaiskuja

Ryhmämme on saanut paremman ymmärryksen tehtävänannon kontekstista sekä laajasta haasteiden kirjosta. Viikon parasta antia olivat ensimmäiset yhteiset tapaamiset, mikä kiireiseltä ryhmältämme onnistui yllättävän hyvin. Saimme hyvin kerättyä erilaisia ideoita ideointityökaluilla. Käydessämme läpi löytämiämme ideoita, saimme mielestämme koostettua varsin hyvän kokonaisuuden erilaisia ratkaisumahdollisuuksia.

Viikon suurimpana ongelmana oli aiheen laajuuden hallitseminen ja olennaisimpien asioiden tunnistaminen. Aiheen rajaaminen tuntui aluksi vaikealta, kun ideamme heittelehtivät laidasta laitaan. Tuntui siltä, että haluaisimme ratkaista monta eri ongelmaa samalla kertaa. Onneksi saimme hyvin yhdessä pohdittua loppujen lopuksi, missä scopessa lähemme ongelmaa ratkaisemaan. Tässä helpotti järjestelmällinen ongelman lähestyminen sekä eri ideointityökalujen käyttö.

Reflektio viikon annista  ja seuraavat askeleet

Nyt ryhmällämme on kasassa paljon hyviä ideoita sekä avoimia kysymyksiä. Seuraavaksi olisikin tärkeää tarkemmin analysoida valittuja ideoita ja, niiden mahdollisuuksia niin teknisen toteutuksen kuin kaupallisen onnistumisen kannalta. Analyysi voitaisiin jakaa sisäiseen ja ulkoiseen analyysiin. Tässä vaiheessa kriittistä tulee olemaan erityisesti ryhmäläistemme erityisosaamisen tehokas hyödyntäminen sekä ulkopuolisten arvioiden kerääminen esim. mahdollisilta asiantuntijoilta.

Sovimme tapaamisen 4.10. eli keskiviikoksi tehtävänantajamme Jaakko Niemisen kanssa. Tapaamisessa haluamme saada mielipiteitä ideoistamme, mahdollisesti hieman palloteltua eri ratkaisumahdollisuuksia sekä kirkastettua keskeisimmät tekijät tässä tehtävänannossa. Vaikka kaikki ovatkin päässeet hyvin sisään ryhmään, niin panostamme vielä entistä enemmän siihen, että ehdimme nähdä kasvotusten koko ryhmän kesken. Lisäksi syvennämme työtehtävien jakoa ryhmän jäsenten erityisosaamisalueiden mukaan.

Ryhmässä saimme hyvin heti alusta alkaen tavoitettua toisemme. Ensi tapaamisista ilmeni hyvin, kuinka jokaiselle on löytynyt hyvä motivaatio tätä projektia kohtaan ja siitä haluamme pitää myös loppuun asti kiinni. Pyrimme siihen, että joka viikko olisi ainakin yksi yhteinen tapaaminen vielä luentojen lisäksi, jotta saamme ylläpidettyä hyvin löytyneen draivin.

Posted by TP

This entry was posted in Main Branch. Bookmark the permalink.

Leave a Reply