Viikko 41

Suunnittelu — viikon agenda

Ryhmä sai viikon alkupuolella huonoja uutisia tehtävänannon suhteen: projektimme aihe ei vaikuttanut täyttävän tarpeeksi annetun aiheen vaatimuksia. Näin ollen jouduimme jälleen lähemmäksi lähtöruutua. Siksi alkuviikolle aikataulutimme ideamme hiomisen. Olimme kuitenkin vakuuttuneita, että olimme löytäneet oikean kohderyhmän ratkaisullemme: ikääntyneet. Olimme ideointivaiheessa tunnistaneet eniten ongelmakohtia erityisesti ikääntyneiden ja heidän omaistensa välillä oikeanlaisen informaation välittämisessä johtuen ongelmien ja tarvittavien hoitojen moninaisuudesta sekä mahdollisesti hiljalleen heikentyvästä kognitiosta ja muistista johtuen.

Loppuviikon suunnitelmissa oli haastattelujen ja rautalankamallin suunnittelu sekä lopullisen ideamme kartoitus Lean Canvas -menetelmän avulla.


Toteutus — viikon tehtävät

Päätimme siis lähteä lähestymään ideointi ikääntyneiden kulmasta ja käytimme aiemmin hyväksi havaittuja ideointityökaluja, jotta saisimme lopullisen aiheemme lyötyä lukkoon. Onneksi nyt päätösten teon pohjana oli haastatteluja sekä alustavaa analyysia ikääntyneiden terveydenhuoltoon liittyvistä asioista. Päätimme keskittyä ratkaisullamme helpottamaan tehokkaan ja selkeän kommunikoinnin toteuttamista vastaanoton ja kodin välillä. Tällä ratkaisullamme haluamme erityisesti painottaa tarkan kommunikaation mahdollistamaa preventiota sekä kuntoutusta. Nämä ovat havaintojemme mukaan erittäin merkittäviä tekijöitä.

Suunnitelmissa oli käyttää loppuviikko haastattelujen tekemiseen sekä rautalankamallin rakentamiseen näiden kevyiden selvitysten perusteella, jotta pääsisimme jatkossa testaamaan ratkaisumme erilaisia vaihtoehtoisia ominaisuuksia. Haastattelujen ja lukemiemme selvitysten perusteella päädyimme tekemään melko laajan setin toiminnallisuuksia sisältävän ensimmäisen rautalankamallin, jotta testausvaiheessa voimme jättää vain kaikista tärkeimmät ominaisuudet. Haluamme suunnittelussa painottaa erityisesti selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä, jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman mutkatonta.


Tulokset  —  viikon edistysaskeleet ja takapakit

Blogin viikkotehtäviin liittyen määrittelimme ongelmaa seuraavasti:

  • Ratkaisemme ikääntyneiden hoidon tiedonkulkuun liittyviä haasteita sekä niistä aiheutuvia haittoja tehostamalla informaation selkokielistä välitystä potilaalle ja hänen omaisilleen
  • Käyttäjä kokee saavansa sairaalassa paljon vaikeaselkoista informaatiota sairaudestaan ja sen hoidosta, jolloin itsehoidon oikeellisuus kotona saattaa vaarantua, etenkin jos tieto ei kulje omaisille.
  • Arvolupaus asiakkaalle eli sairaalalle: luomme kustannussäästöjä, vaikuttavuutta ja lisää terveyttä sekä toimintakykyä tehostamalla hoitoon liittyvää kommunikaatiota riskiryhmään kuuluvilla ikääntyneillä potilailla

Lisäksi hahmottelimme tarkemmin Lean Canvas -menetelmällä liiketoimintaideamme peruskysymyksiä sekä asiakkaita, käyttäjiä ja sijoittumistamme markkinalle. Tulokset alla olevissa kuvissa:

Lean Canvas - Business Objective & Context Lean Canvas - Customer Grouping Lean Canvas - Immersion

Määrittelimme uuden ratkaisumme mobiilisovellukseksi, jossa on omat näkymät potilaalle, omaiselle ja hoito-ohjeet antavalle lääkärille/hoitajalle/muulle hoitohenkilökuntaan kuuluvalle henkilölle. Nämä on eritelty rautalankamallissamme tarkemmin. Tavoitteena olisi saada tämä käyttöön sairaalassa, joka valitsisi tiettyjen, selvitystä vaativien, kriteerien mukaan potilaat, joille informaation sisäistäminen syystä tai toisesta saattaisi olla hankalampaa sekä, joilla on kohonnut riski pitkäaikaisiin sairaalajaksoihin ilman toimenpiteitä. Heidän pitäisi kuitenkin kognitionsa puolesta olla kykeneviä käyttämään selkeää sovellusta. Sovellus kannustaisi kalenteritoiminnon avulla noudattamaan hoito-ohjeita sekä erityisesti preventiivisiin ja kuntouttaviin toimiin kuten säännölliseen liikuntaan, kuntoutusjumppaan sekä lääkityksen säännölliseen ja oikeaoppiseen käyttöön.

Ominaisuudet

Sovellus ikääntyneen käyttäjän näkökulmasta

Etusivu

Screen Shot 2017-10-16 at 20.16.20

? – Pallo vie asetus näkymään, mistä voi mm. jakaa tietoja omaisille

 

Kun valitsee “Perustiedot”:

Screen Shot 2017-10-16 at 20.17.02

 

Kun tulee muistutus:

Screen Shot 2017-10-16 at 20.12.16

 

Kun painaa etusivulta “Hoito-ohjeet”:

Screen Shot 2017-10-16 at 19.17.47

 

Yksittäinen hoito-ohje:

Screen Shot 2017-10-16 at 19.17.51

 

Kun painaa etusivulta “Kalenteri”:

Screen Shot 2017-10-16 at 19.17.42

 

Sovellus omaisten näkökulmasta

Yksi yleisnäkymä:

omainen

 

Sovellus lääkärin näkökulmasta

Yksi yleisnäkymä, mihin lääkäri laittaa tiedot:

lekuri


Reflektio ja seuraavat askeleet — mitä opittiin ja mitä seuraavaksi?

Viikko oli tapahtumarikas ja opimme pitämään tehtävänantajamme paremmin mukana kehityksessämme, onhan hänellä kuitenkin erinomainen ymmärrys alustavasti tunnistetusta ongelmasta. Otimme tämän suhteen askeleita parempaan suuntaan ja seuraavalla viikolla sovittuna on hänen suunnaltaan osoitetun lääkärin haastattelu. Tällä saamme myös paikattua ratkaisussamme toistaiseksi avoimet kohdat. Haluaisimme erityisesti panostaa hoitohenkilökunnan kuormituksen vähentämiseen ja automatisointiin siltä osin kuin mahdollista, ja siltä osin mahdollisuuksia pitää vielä kartoittaa erityisen huolellisesti.

Jatkossa meidän täytyisi vielä tarkemmin tehdä aina kartoitukset ja haastattelut etupainotteisesti, jotta emme työstä liian pitkälle heikompia ideoita ja voimme käyttää loppuviikosta enemmän aikaa tulosten dokumentoinnille sekä blogikirjoitukselle. Toki useampia iteraatioita varmasti tarvitaan, mutta lähinnä jonkinlainen tasapaino olisi hyvä löytää, jotta työ jakautuisi tasaisemmin viikolle. Toisaalta jälleen kerran huomasimme, että vaikka tavallaan otimme pari askelta taaksepäin, oli meillä kuitenkin karttunut jo valtavasti tietoa ja ymmärrystä kontekstista, jotta osasimme nyt realistisemmin arvioida erilaisia ongelmia ja niiden ratkaisuja eli sinällään jotain olemme varmasti myös tehneet oikein.

Tällä viikolla myös ryhmän dynamiikka toimi erityisen loistavasti. Haastavan tilanteen luoma lisätyön tarve ei vaikuttanut kenenkään osallistumisaktiivisuuteen ja vaikka hieman huolta herätti tämä uusi käänne, saimme silti pidettyä positiivisen ja rakentavan keskustelukulttuurin. Ryhmä toimi siis erinomaisesti myös paineen alla, mikä ei ole itsestäänselvyys.

Teimme alunperin edelliseen aiheeseemme liittyen haastattelun, jossa otimme selvää löytyykö järjestelmiä, jotka ovat potilaan omaisten ja sairaanhoito henkilökunnan välillä. Saimme nopeasti tietoon, että tällaisia löytyy jo aika paljon erilaisia. Halusimme silti selvittää tämän järjestelmän toimivuuden kannalta kriittisiä asioita, olisivathan käyttäjäryhmät lähes identtiset. Tärkeimpinä tekijöinä ratkaisun onnistumisen kannalta selvityksen mukaan olivat helppokäyttöisyys, yksinkertaisuus, selkeys ja kaksisuuntaisuus. Lisäksi selvityksessä todettiin, että vielä enemmän voisi olla interaktiivisuutta muun terveysinformaation suhteen, joten koemme, että olemme omassa projektissamme oikeilla jäljillä. Kuitenkin johtuen eri käyttöympäristöstä, emme tietenkään voi suoraan soveltaa näitä tietoja.

Tämän vuoksi seuraavaksi vuorossa onkin edellä mainittujen oletustemme validointia: tarvitsemme paremman ymmärryksen niin asiakkaan (sairaala/sairaanhoitopiiri) kuin kaikkien eri käyttäjien (hoitohenkilökunta, ikääntynyt potilas, omainen) tarpeista, toiveista ja rajoitteista erityisesti sairaalaympäristössä. Tätä varten jakaudumme haastattelemaan eri käyttäjäryhmiä pareittain saadaksemme ryhmien reunaehdot ratkaisullemme sekä syvällisen ymmärryksen näistä ryhmistä käyttäjinä. Lisäksi meidän tulisi saada aluilleen hieman teknisten ominaisuuksien suunnittelua, jotta osaamme testaamisvaiheessa paremmin arvioida eri vaihtoehtoja. Lisäksi meidän tulisi mahdollisimman pian suunnitella käyttäjätestaamista tarkemmalla tasolla. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa!

Posted by TP

Main Branch - Leave a comment

Viikko 40

Suunnittelu — viikon agenda

Tällä viikolla tavoitteenamme oli karsia keskimistämme ongelmista ja ideoista se, jota lähtisimme tutkimaan tarkemmin ja toteuttamaan. Maanantaiksi valmistelimme esityksen, jonka avulla selvensimme itsellemme ongelmaa, jotta olisimme ryhmän kesken samoilla linjoilla. Kurssin puolesta tehtävälistalla oli tilaisuusturnaus sekä projektisuunnitelman laatiminen. Projektisuunnitelman avulla halusimme myös saada selvyyttä aikataulutukseen, kirjoittaa työnjaon ylös sekä suunnitella tarkemmin käytännön toteutuksen laajuutta. Viikon tavoitteiden tueksi oli agendalla myös tapaaminen tehtävänannon vastuuhenkilön kanssa sekä kaksi tapaamista ryhmän kesken.


Toteutus — viikon tehtävät

Viikon toteutuksen taustatiedoksi haastattelumme tarkemmin tehtävänannon vastuuhenkilöä sekä yhtä lääkäriä. Näin ollen koimme ymmärtävämme tehtävänannon kannalta kriittiset asiat sekä saimme selvyyden siitä, että voimme toteuttaa tehtävänannon puitteissa oikeastaan mitä vain mielenkiintomme mukaan, kunhan se ratkaisisi oikean ongelman. Kirkastaaksemme edellisen viikon ideoita, suunnittelimme kukin jostain ideasta miniselvityksen kevyen tiedonhaun muodossa. Näin ollen olimme valmistautuneita perustelemaan eri ideoita sekä arvioimaan kriittisesti niiden mahdollisuuksia.

Suoritimme tilaisuusturnauksen edellisen viikon ideoiden pohjalta. Tilaisuusturnaus toimi hyvänä keskustelunaloittajana, vaikka aluksi tuntui, että kaikki ideamme, myös mukaan tullut ajatus siitä, että keskittyisimme yhteen pitkäaikaissairauteen, eivät suoranaisesti kilpaile keskenään. Kun aloimme tarkastelemaan eri ideoita kriittisemmin, huomasimme, että epävarmuustekijät on kaikkien kohdalla suuret. Toistuvia kysymyksiä alkoi ilmaantumaan. Kuka on valmis maksamaan palvelusta? Haluaako ihmiset oikeasti nähdä vaivaa saadakseen palvelun käyttöönsä? Viitsivätkö lääkärit opetella tai käyttää palvelua? Onko heillä yleensäkään aikaa käyttää sitä? Onko markkinoilla jo olemassa parempia ratkaisuja? Kukaan ei osannut vastata näihin vakuuttavasti. Silloin tuli puheeksi toinen päivän uusista ideoista: mitä jos emme tekisikään varsinaista ratkaisua, vaan keskittyisimme selvittämään kommunikaation ongelmakohtia ja mahdollisia ratkaisuja. Tällöin voisimme myös käyttää tehokkaammin aikaa ymmärtääksemme eri epävarmuustekijöitä.

Tilaisuusturnauksen toiselle kierrokselle selvisi alkuperäisestä applikaatioideasta kokonaisvaltainen potilasprofiili sekä hoito-ohjepankki. Näitä kahta olimme jo ehtineet punnita toisiaan vasten, ja nyt aloimme todella harkitsemaan, että josko lähestyisimme ongelmaa sittenkin vain selvityksellä. Selvitys kuitenkin vaikutti turhankin turvalliselta ratkaisulta, eikä sen bisnesarvo ollut ilmeinen. Totesimme myös, että applikaation, eli jonkinlaisen ratkaisun, tekeminen antaisi meille eri tavalla mahdollisuuksia ymmärtää ongelmaa ja siihen liittyviä piirteitä. Annoimme siis applikaatioidealle toisen mahdollisuuden. Aiempi varautuneisuus alkuperäisten ideoiden suhteen ei kuitenkaan kadonnut mihinkään: jotain olisi keksittävä.

Sitten saimme päivän kolmannen idean, jota olimme itseasiassa sivunneetkin jo aikaisemmin. Mitä jos keskittyisimme parantamaan kommunikaatiota ikäihmisten hoidossa? Näin siirtyisimme nopeilta, kiireisiltä lääkäriajoilta hoitokotien verkkaiseen arkeen. Epämääräisestä yleisestä ongelmasta, tunnettuun, kasvavan väestönosan ongelmaan. Sen sijaan, että ihmettelisimme mihin henkilö, joka käy mahdollisesti vain kerran viidessä vuodessa lääkärissä tarvitsisi tiedonkulkuun apuja, ihmettelemme miten jatkuvassa hoidossa olevien henkilöiden tiedot välittyy omaisille. Meidän käsityksemme mukaan tiedonvälityksessä hoitokodeista omaisille on paljon parannettavaa. Nyt pystyimme vastaamaan ongelmallisiin kysymyksiin paremmin. Omaiset (tai ainakin osa heistä) olisivat meidän käsityksemme mukaan valmiita maksamaan paremmasta tiedonkulusta. Hoitokotien hoitajilla olisi varmasti paremmin aikaa tiedonvälitykseen verrattuna kiireisiin vastaanottolääkäreihin. Nopealla googlauksella emme löytäneet vastaavaa palvelua markkinoilta, joskin emme muutenkaan pidä markkinoilla olevia potentiaalisia kilpailijoita suurimpana ongelmana. Venähtäneen keskustelun päätteeksi tämä vaikutti erittäin lupaavalta ongelmalta ratkaistavaksi ja ajatuksena on nyt toteuttaa projekti jonkinlaisena applikaationa/sovelluksena, joka mahdollistaa sujuvan tiedonkulun hoitokodin ja ikäihmisen omaisten välillä.

Alla vielä havainnollistava kuva tilausturnauksen etenemisestä.

tilaisuusturnaus_v3


Tulokset  —  viikon edistysaskeleet ja takapakit

Näin ollen saimme viikon aikana siis konkretisoitua ideamme: “Parannamme ikääntyneiden hoivaan liittyvää omaisten ja hoitoyksikön välistä tiedonkulkua ja näin ollen myös hoidon jatkuvuutta vaihtuvissa tilanteissa.” Keskitymme käytännössä siis ratkaisemaan, miten ikääntynyttä koskevaa terveysinformaatiota voitaisiin tuottaa ymmärrettävässä muodossa siten, että hoivapalvelun hoitaja saa mahdollisimman tehokkaasti relevantit tiedot hoitoa varten. Lisäksi omaisille pitäisi välittää tieto potilaan terveydentilasta ja -voinnista, jolloin omaiset eivät jää epävarmoina ihmettelemään ikääntyneen tilannetta.

Ryhmämme päätyi lopulta seuraavaan ratkaisuun: Aiomme rakentaa erään potilasprofiili-sovelluksen, jolla voidaan seurata koko ikääntyneen hoitohistoriaa reaaliaikaisesti. Potilaan lisäksi myös omaiset ja hoitajat voivat käyttää kyseistä sovellusta. Näin saadaan kaikki kolme osapuolta yhteen pakettiin.

Yksi haasteista on välittää riittävä tieto hoiva-asunnoissa olevien ikääntyneiden omaisille sukulaisten terveydentilasta sekä sen kehityksestä – omaiset eivät välttämättä ehdi vierailla fyysisesti ikääntyneen luona. Lisäksi hoivapalvelujen tarve kasvaa väkisin väestön ikääntyessä. Yhä useampi vanhus asuu hoivakodissa kodin sijaan, ja omaisilla ei ole välttämättä tietoa potilaan voinnista. He ovat kuitenkin kiinnostuneita näistä tiedoista, ja osa omaisista haluaa vaikuttaa hoitoon, kuten hoitotahdon kirjaamiseen tai muihin käytännön asioihin.

Tämän ratkaisun toteuttamiseksi laadimme projektisuunnitelman, johon kirjasimme tavoitteet, toteutustavat sekä aikataulusuunnitelman (kuva alla). Listasimme projektisuunnitelmaan myös asiakkaamme eli yksityiset palveluntuottajat, joita voimme auttaa luomaa lisäarvoa heidän omille asiakkailleen eli meidän ratkaisumme loppukäyttäjille.

Takapakkina edelliseen viikkoon voidaan ehkä pitää sitä, ettei viime viikolla keksityistä ideoista lopulta löytynytkään mielestämme toteuttamiskelpoista ratkaisua. Toisaalta tuo vaihe oli osaltaan merkityksellinen kontekstin ymmärtämisen sekä peruskonseptin suunnittelun kannalta —  työ ei siis mennyt hukkaan vaan sen tulokset siirrettiin vain hedelmällisempään ympäristöön.

Gantt-chart


Reflektio ja seuraavat askeleet — mitä opittiin ja mitä seuraavaksi?

Viikko opetti meille kaikille varmasti paljon. Suurimpana opetuksena oli järjestelmällisyyden merkitys: aluksi ajatuksemme ja keskustelumme poukkoili hieman päämäärättömästi, mutta tilaisuusturnauksen avulla saimme priorisoitua ideoita ja ratkaisumahdollisuuksia sekä käytyä niiden mahdollisuuksia läpi järjestelmällisesti. Toisaalta ymmärsimme jälkikäteen myös tuon poukkoilevan vaiheen merkityksen luovuuden mahdollistajana. Toinen asia, mikä meille selvästi tuotti haastetta, oli epävarmuuden sietäminen. Toki pientä selvitystyötä tehtiin kaikista ideoista, mutta syvempää analyysia ja toteutukseen liittyviä ratkaisuja joudutaan kehittämään prosessin kuluessa. Varsin merkittävässä roolissa viikon onnistumisessa oli se, että uskalsimme vielä tässä vaiheessa muuttaa suuntaa ja olla kriittisiä edellisen viikon tuloksia kohtaan. Viikon kohokohtia olivat upeat keskustelut ryhmän kesken: saimme säilytettyä erittäin hyvän ja avoimen ilmapiirin, jossa jokaisen mielipiteitä kuunneltiin ja jokainen pääsi käyttämään oman erikoisalueensa tietoja ja taitoja kuitenkin siten, että asiaan kuuluva kriittisyys ja ajatusten haastaminen säilyi. Syvällinen selvitystyö ja järjestelmällinen ideoiden pohdinta toi tulosta: olemme nyt löytäneet itsevarmuuden omaa ideamme ja sen ratkaisun onnistumista kohtaan, koska pohjatyö on tehty hyvin.

Vaikka olemme todella tyytyväisiä ryhmämme haasteeseen, on todellinen työ vasta alkamassa: ymmärsimme nyt todella, kuinka paljon meillä on avoimia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Jotta voimme ruveta suunnittelemaan ratkaisumme käytännön toteutusta tarkemmin, on meidän saatava parempi käsitys potentiaalisista asiakkaista (palveluntuottajat) sekä käyttäjistä (omaiset ja ikääntyneet) sekä heidän tarpeistaan. Tätä varten jaoimme kullekin vastuualueen haastatteluista ja loimme rungon kevyelle käyttäjätutkimushaastattelulle. Jotta voimme jatkossa myös testata ratkaisumme piirteitä asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta, aloimme suunnitella siitä rautalankamallia.

Posted by TP

Main Branch - Leave a comment

Viikko 39

Hello everybody!

We decided to change our blog language from English to Finnish, mainly due to the usage of Finnish hospital and medical terminology. We apologize for any inconvenience for the English-speaking audience.

Suunnittelu  —  viikon tavoitteet

Ryhmän agendalla oli tällä viikolla parempi keskinäinen tutustuminen sekä kaikkien ryhmän jäsenten erityisosaamisalueiden kartoittaminen. Lisäksi sovittiin käytännönjärjestelyistä, tapaamispäivistä sekä yhteisistä pelisäännöistä tehtävänjaon ja kommunikaation suhteen. Tavoitteena oli myös lähteä tarkentamaan projektin aihetta ja tarkastella mahdollisia aiheeseen liittyviä haasteita, joita voisimme lähteä ratkaisemaan. Taustatietojen kartuttamiseksi tutustuimme tarkemmin luennolla esiteltyihin ideointityökaluihin. Projekti päätettiin siis pistää kunnolla käyntiin!

Toteutus  —  viikon eteneminen

Alun brainstromingissa ryhmämme hyödynsi ryhmämuistia, jotta kaikille jäisi hieman selkeämpi kuva kokonaisuudesta. Tämä myös helpotti alustavan ideoinnin tuloksien kommunikointia muulle ryhmälle. Itse projektin aiheen ja kontekstin tarkennukseen käytimme aluksi Flowchart-työkalua, jonka avulla hahmottelimme järjestelmällisesti potilaan kulkua sairaalassa sekä tämän prosessin kriittisiä kohtia informaation kerääntymisen ja  kommunikaation näkökulmasta. Kartoitimme näihin tilanteisiin mahdollisesti liittyviä ongelmia Pakotetut yhteydet -menetelmän avulla. Lopuksi hyödynsimme Me-We-Us -menetelmää, jotta saisimme keksittyä mahdollisimman monipuolisia ideoita näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Menetelmä tuki erittäin hyvin monipuolisten ideoiden keräämistä, kun vain ekstrovertit eivät yksinään dominoineet keskustelua vaan saimme koko ryhmän hyvin osallistumaan keskusteluun, myös eri osaamisalueet tulivat hyvin edustetuksi.

Ongelma

Ratkaistavana oleva ongelmamme on potilasta koskevan terveysinformaation tuottaminen ymmärrettävässä muodossa siten, että potilas pääsee siihen käsiksi kotoaan ja pystyy halutessaan näin jakamaan saman informaation myös omaistensa kanssa. Tunnistamiamme haasteita ja ongelman alatekijöitä tässä ovat mm. informaation paljous verrattuna potilaan mahdolliseen omaksumiskykyyn, terveystiedon keräämisen hajanaisuus, kielimuurit sekä kommunikaation prosessien osittainen puuttuminen/puutteellisuus. Näihin haasteisiin siis lähdimme hakemaan ratkaisuja ideoillamme. Ideointiprosessissamme hyödynsimme useamman iteraation verran divergenssin ja konvergenssin vuorottelua. Lopulta päädyimme kuuteen mielestämme parhaaseen ideaan. Ensimmäinen ideamme on kokonaisvaltainen terveystietoratkaisu, jonka avulla kaikki henkilön terveyttä koskeva tieto ja ohjeistus olisi saatavilla yhden kanavan kautta. Tämän lisäksi päätimme lähteä ratkaisemaan myös yksittäisiä ongelmia eli loput ideamme koskivat henkilökohtaisten lääkitystietojen  ja -ohjeiden keräämistä potilaalle ymmärrettävään muotoon, laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulosten järkevämpää viestintää, hoito-ohjepankkia (kuvallinen, esim. vieraskielisille), potilaalle lähetettävää lyhyttä koostetta lääkärikäynnin keskeisimmistä löydöksistä/tuloksista sekä reaaliaikaista etäkommunikaatiota hoitohenkilökunnan kanssa esim. ongelmatilanteissa tai kun omaiset tarvitsevat tarkempaa tietoa potilaan tilanteesta. Sijoitimme nämä alla olevaan epävarmuushorisontti-diagrammiin:

UH Map

Teknologisen onnistumisen todennäköisyys on kaikissa melko sama, sillä lähtökohtaisesti haluaisimme tuottaa idean olemassa olevalla teknologialla, kuten mobiiliapplikaatiolla, jotta se olisi mahdollisimman monen potilaan ja asiantuntijan saavutettavissa.

Tulokset  —  edistystä ja takaiskuja

Ryhmämme on saanut paremman ymmärryksen tehtävänannon kontekstista sekä laajasta haasteiden kirjosta. Viikon parasta antia olivat ensimmäiset yhteiset tapaamiset, mikä kiireiseltä ryhmältämme onnistui yllättävän hyvin. Saimme hyvin kerättyä erilaisia ideoita ideointityökaluilla. Käydessämme läpi löytämiämme ideoita, saimme mielestämme koostettua varsin hyvän kokonaisuuden erilaisia ratkaisumahdollisuuksia.

Viikon suurimpana ongelmana oli aiheen laajuuden hallitseminen ja olennaisimpien asioiden tunnistaminen. Aiheen rajaaminen tuntui aluksi vaikealta, kun ideamme heittelehtivät laidasta laitaan. Tuntui siltä, että haluaisimme ratkaista monta eri ongelmaa samalla kertaa. Onneksi saimme hyvin yhdessä pohdittua loppujen lopuksi, missä scopessa lähemme ongelmaa ratkaisemaan. Tässä helpotti järjestelmällinen ongelman lähestyminen sekä eri ideointityökalujen käyttö.

Reflektio viikon annista  ja seuraavat askeleet

Nyt ryhmällämme on kasassa paljon hyviä ideoita sekä avoimia kysymyksiä. Seuraavaksi olisikin tärkeää tarkemmin analysoida valittuja ideoita ja, niiden mahdollisuuksia niin teknisen toteutuksen kuin kaupallisen onnistumisen kannalta. Analyysi voitaisiin jakaa sisäiseen ja ulkoiseen analyysiin. Tässä vaiheessa kriittistä tulee olemaan erityisesti ryhmäläistemme erityisosaamisen tehokas hyödyntäminen sekä ulkopuolisten arvioiden kerääminen esim. mahdollisilta asiantuntijoilta.

Sovimme tapaamisen 4.10. eli keskiviikoksi tehtävänantajamme Jaakko Niemisen kanssa. Tapaamisessa haluamme saada mielipiteitä ideoistamme, mahdollisesti hieman palloteltua eri ratkaisumahdollisuuksia sekä kirkastettua keskeisimmät tekijät tässä tehtävänannossa. Vaikka kaikki ovatkin päässeet hyvin sisään ryhmään, niin panostamme vielä entistä enemmän siihen, että ehdimme nähdä kasvotusten koko ryhmän kesken. Lisäksi syvennämme työtehtävien jakoa ryhmän jäsenten erityisosaamisalueiden mukaan.

Ryhmässä saimme hyvin heti alusta alkaen tavoitettua toisemme. Ensi tapaamisista ilmeni hyvin, kuinka jokaiselle on löytynyt hyvä motivaatio tätä projektia kohtaan ja siitä haluamme pitää myös loppuun asti kiinni. Pyrimme siihen, että joka viikko olisi ainakin yksi yhteinen tapaaminen vielä luentojen lisäksi, jotta saamme ylläpidettyä hyvin löytyneen draivin.

Posted by TP

Main Branch - Leave a comment

Introduction

Hello everyone!

We are a group of six students from Aalto University, majoring in Computer Science, Industrial Engineering & Management, Information Networks. More detailed introduction of us can be found in the Group Members page.

This project is part of our course SCI-C1000 – SCI Project Course, an interdisciplinary course designed for all of us. In our case, the project we chose is labelled as ‘BioDesign 1’. Our project topic can be roughly translated into “ensuring clear communication between hospital, patient and his/her close relatives”.

The communication between the hospital (or the healthcare) and patient’s close relatives is not perfect: some of the information may be lost to the language barrier or the instructions might be misinterpreted. Our problem is to find a solution for the hospital/healthcare to, reliably, rely the treatment-information to home for the patient and his/her close relatives. It is of the utmost importance for the patient and the relatives to, respectively, receive the right information in the right way at the right time.

Many stakeholders exists in our project. In addition to us students working on this project, the most important stakeholders are the aforementioned parties, who are directly involved with the information exchange. Our solution should be aimed at satisfying the needs of these parties.

Other major stakeholders are officials and authorities, since we’re potentially dealing with sensible and/or confidential information. Should the project bear fruits, we need to look for media, possible financiers and even competitors as well.

All in all, we expect a challenging but rewarding project course throughout Autumn 2017. Expect to receive more updates from us soon!

Posted by TP

Main Branch - Leave a comment