Täyttä vauhtia eteenpäin!

Viikon kuulumisia

Viime viikkoisen aihevalinnan pääsimme vihdoin täyteen vauhtiin. Suunnittelimme viime viikon lopuksi asiakaskyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa miten ihmiset suhtautuvat uudelaisiin avainteknologioihin, ja miten he toivovat lukitusjärjestelmien toimivan. Tällä viikolla toteutimme kyselyn Google Formsin avulla. Jaoimme kyselyä sosiaalisen median kanavissa omille tuttavillemme ja saimme varsin hyvän määrän vastauksia kyselyymme. Rajallisen kontaktiverkostomme johdosta kyselyn tulos jäi kuitenkin hieman vinoutuneeksi valtaosan vastaajista oltua alle 30-vuotiata. Pohdimmekin nyt mahdollisuuksia seuraavan loppukäyttäjäkyselyn toteutustavoista, joilla tavoittaisimme paremmin myös vanhempia ihmisiä.

Kyselyn tulokset olivat rohkaisevia. Ihmiset ovat selkeästi kiinnostuneita mahdollisuudesta sulauttaa avain vaikkapa puhelimen takaosaan, mutta ovat skeptisiä elektronisia lukkoja kohtaan. Kuten oli hyvin arvattavissa, ihmiset ovat tottuneet kantamaan mukanaan useita avaimia, joten meidän tulee tavoitella lopputulokseksemme järjestelmää, jolla voisi korvata useamman avaimen. Tuloksia on tarkoitus analysoida tarkemmin ensi viikolla, etsien eroja eri ikäluokkien väliltä ja etsien korrelaatiota tietynlaisten vastauksien väliltä.

Loppukäyttäjien näkemyksien kartoittamisen lisäksi löimme lukkomekanismimme tarkemman suunnittelun käyntiin. Perinteisten lukkojen toiminta perustuu siihen, että oikea avain painaa kaikki haitat täsmälleen oikeaan asentoon, jolloin avainta voidaan kiertää ja oven salvan avaava mekanismi pääsee liikkumaan. Idea selviää ehkäpä helpoiten alla olevasta lyhyestä videosta. Haitat ovat siis videossa näkyvät jousten päissä olevat katkeavat tapit.

Ideanamme on korvata haittoja painava avain ruudukolla magneetteja, jotka hylkivät tai vetävät puoleensa haittoja – jotka niinikään ovat magneettaja – ja liikuttavat ne näin pois mekanismin tieltä. Lukossa ei olisi fyysistä avaimenreikää, vaan avain painettaisiin lukon pintaa vasten, jonka läpi magneettikentät voisivat tehdä työnsä. Näin myös lukon tiirikointi hankaloituu, sillä haittoja ei voisi liikutella tunnustelemalla. Alla on esitetty Joonatanin tekemä ensimmäinen luonnosanimaatio haittojen liikkumisesta pois mekanismin tieltä.

Eri kombinaatiot muodostuvat konseptissamme siis siitä, mitkä haitat tulee liikuttaa mihinkin suuntaan. Animaatiossa haittojen lukumäärä on 45 kappaletta, jolla päästään jo noin 35 000 miljardiin eri kombinaatiomahdollisuuteen. Vertailuksi voidaan todeta että esimerkiksi Abloyn kotitaluksiin tällä hetkellä markkinoitav Sento -lukitusjärjestelmä tarjoaa noin 360 miljoonaa eri kombinaatiota. Näinollen todellisuudessa suunnittelemamme lukkomekanismi tarjoaisi riittävän määrän kombinaatioita huomattavasti pienemmälläkin määrällä haittoja. Animaatiossa esiintyvä levy kuvaa jotakin liikkuvaa osaa ovenkahvan ja salvan välissä, jonka tulee liikkua jotta momentti ovenkahvasta välittyisi salpaan. Tällä hetkellä suurimpana pohdinnan kohteena on haitat takaisin lukitusasentoon palauttava mekanismi. Perinteisessä lukossa asian hoitavat pienen pienet jouset, mutta nämä eivät välttämättä ole toimiva ratkaisu magneettisessa lukossa. Jousten voimakkuus voi vaihdella niiden ikääntyessä, joko löystyen tai jäykistyen. Perinteisen avaimen kanssa tämä ei ole niinkään ongelma, avaimen työntämisestä sisään pesään tulee vain helpompaa tai vaikeampaa, mutta magneettilukossa tämä voi aiheuttaa mekanismin jumiutumisen. Tämän takia olemme suunnitelleet haittojen myös liikkuvan vain yksinkertaisesti kokonaan pois mekanismin tieltä, eikä tiettyyn, millin kymmenesosan tarkkuudella määriteltyyn asentoon jossa ne katkeavat oikealta kohdalta.

Ensi viikolla tarkoituksena on tuottaa jo ensimmäinen prototyyppi mekanismista. Ideana ei ole rakentaa kokonaista lukkoa, vaan yksinkertainen prototyyppi yhdestä haitasta joka voidaan liikuttaa pois mekanismin tieltä. Prototyypin rakentamisen ideana on saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mekanismista ja sen varmasti olemassaolevista ongelmista tietoa, jotta ne voidaan ratkaista. Prototyypin valmistamiseen on tarkoituksena käyttää koululta käyttöön saatavaa 3D-tulostinta ja viime viikolla tilaamiamme magneetteja jotka saapuivat perille tämän viikon torstaina.

Koska projektimme tuotteen asiakas ei todennäköisesti tule olemaan varsinainen loppukäyttäjä (oletko koskaan ostanut itse lukkoa kotisi oveen?) haluamme luoda myös kontaktin varsinaisiin asiakkaisiin, lukkopalveluihin. Yritimme tällä viikolla luoda yhteyttä puhelimitse, mutta ilmeisesti maaliskuun alut ovat juuri kiireisintä aikaa lukkoalalla, sillä aikaa meidän kanssamme keskusteluun ei tuntunut löytyvän. Yritämme luoda kontaktia jatkossa agressiivisemmalla otteella, menemällä paikan päälle juttelemaan.

Viikko päättyi perjantaina pidettyyn kolmanteen esitykseen projektin tilasta. Esitys meni varsin mallikkaasti ja palaute oli pääosin positiivista. Erityisesti kurssihenkilökunta tutui olevan mielissään siitä, että projektimme oli vihdoin löytänyt selkeän suunnan. Esityksessä esiteltiin tekemämme loppukäyttäjäkyselyn tuloksia. Käydään nämä läpi vielä tässä uudemman kerran, jotta te lukijatkin näette ja, jotta tulokset jäävät näkyville tässä projektin etenemisen dokumentaatiossa.

Loppukäyttäjäkyselyn tulokset

Tämän viikon aikana olemme siis laatineet ja sosialisessa mediassa jakaneet loppukäyttäjäkyselyn, jonka tarkoitus oli kartoittaa potentiaalisten loppukäyttäjien suhtautumista uudenlaisen avaimen ideaan, sekä keräämään statistiikkaa siitä, mitkä mahdolliset ominaisuudet koetaan tärkeimmiksi. Kyselyn pohjana toimi Google Forms ja linkki kyselyyn on tässä.

Kyselyyn saatiin yli 200 vastausta. Käydään läpi tärkeimmät tulokset diagrammien avulla. Kysyimme suorana, jos sulautetun avaimen idea kiinnostaa perinteisen sijaan. Tulos näkyy alla.

sul_per_sij

Valitsisitko sulautetun avaimen perinteisen sijaan? ”En ikinä” (1) –> ”Ehdottomasti” (5)

Huomaamme, että mielipiteet ovat jakautuneet, mutta kiinnostusta kyllä on. Kysyimme myös kuinka tärkeäksi loppukäyttäjät näkevät, että lukko ja avain toimivat ilman aktiivista elektroniikka. Tulos alla.

Kuinka tärkeää, että avain lukkosysteemi toimii ilman aktiivista elektroniikka: "Ei yhtään tärekää" (1) --> "Hyvin tärkeää" (5)

Kuinka tärkeää, että avain lukkosysteemi toimii ilman aktiivista elektroniikka? ”Ei yhtään tärekää” (1) –> ”Hyvin tärkeää” (5)

Ihmiset selvästikin vieroksuvat elektroniikkaa tällaisissa turvallisuusasioissa. Suunnitelmamme laatia avain, joka ei ole riippuvainen elektroniikasta on siis täten perusteltua. Rahapuoli on tietysti aina olennainen. Siispä kysyimme olisivatko loppukäyttäjät valmiita maksamaan enemmän sulautetusta avaimesta. On nimittäin hyvin mahdollista, ettei meidän konseptia ikinä saataisi yhtä halvaksi kuin perinteiset lukitussysteemit. Alla näkyvät vastaukset tähän kysymykseen.

Olisitko valmis maksamaan enemmän sulautetusta avaimesta? "Kyllä" (sin), "En" (pun), "En osaa sanoa" (kelt)

Olisitko valmis maksamaan enemmän sulautetusta avaimesta?

Mielipiteet ovat jakautuneet. Lienee kuitenkin reilua sanoa, että ihmiset yleisesti ovat pihejä, eivätkä usko haluavansa maksaa mistään enemmän kuin mihin ovat tottuneet. Täten voidaan tässä vaiheessa tulkita positiiviseksi se, ettei ”En” ole tuota suurempi. ”Kyllä” on jopa enemmistö, joskin pienellä johdolla.

Kyselyssä oli monta muutakin kysymystä ja siten meillä myös muita tuloksia. Esimerkiksi enemmistö toivoisi saavansa useamman avaimen samaan sulautettuun avaimeen (avainnipun tapaan) sekä haluaisivat lukituksen avaamisen vaativan jonkin konkreettisen toiminnon (esim puhelimen asettamisen ovea vasten).

Tämä loppukäyttäjäkysely oli varsin onnistunut tiedonkeruutaktiikka. Olemme saaneet paljon hyödyllistä dataa, joka auttaa meitä valitsemaan oikean suunnan kehitystyölle jatkossa. Mainittakkoon kuitenkin, että kyselyssä oli myös puutteita. Otos oli aika yksipuolinen ja eri ikäryhmät olivat epätasaisesti edustettuja. Toki olemme ikäluokkaa kysyneet, eli on mm. mahdollista tehdä tarkempi analyysi, jossa huomioidaan vastaajan ikä. Kuitenkaan sen enempi vastaajien luokittelu ei ole tässä vaiheessa mahdollista. Lisäksi, vaikka olimme tässä vaiheessa tyytyväisiä vastaajamäärään 200+, ei se kuitenkaan ole niin huikea, etteikä tarvittaisi lisää dataa tulevaisuudessa.

Ensi viikolla ohjelmassa:

  • Ensimmäisen fyysisen prototyypin rakentaminen
  • Ansaintamallin konkretisoiminen
  • Yhteyden luominen varsinaisiin asiakkaisiin ansaintamallin pohdinnan tueksi
  • Tällä viikolla kerätyn loppukäyttäjäpalautteen tarkempi analysointi

Vastaa